تکمله فی تهمه إبن تیمیه للصحابه بأنهم کانوا یبغضوا علیا علیه السلام

 تأملات فی العقیده ۲۹ شوال

آیه الله الحسینی القزوینی

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *