مانتوهایی که چشمک می‌زند!

مدتی است مانتوهایی مد شده که بیش از اینکه تن صاحبش را بپوشاند، چشمان دیگران را هدف قرار داده است!

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *